Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ε)

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς μᾶς κυβερνᾶ, διὰ τῆς βίας, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ὀφείλουμε νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ κάπου. 

Τὸ «κάπου», πολὺ γενικῶς κι ἀορίστως, δὲν σημαίνει κάτι.

Διότι ἐμεῖς, ὡς λαοί, ποὺ μᾶς κρατοῦν πολὺ προσεκτικὰ στὰ μαῦρα μας σκοτάδια, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, μάθαμε νὰ ἀποστρέφουμε τὸ βλέμμα μας ὅταν βλέπουμε κάτι ποὺ δὲν κατανοοῦμε ἤ ποὺ φοβόμαστε.

Φοβόμαστε, γιὰ παράδειγμα, τὰ μασωνικὰ σύμβολα, διότι ἀντιλαμβανόμεθα πὼς αὐτὰ καταδεικνύουν τὴν δύναμιν τῶν κρατούντων ἐπάνω μας. 

Ὅμως, ἄν καὶ φαίνονται ἀστεῖα κάποιες φορές, ἐν τούτοις ἔχουν πολλὲς ἀπαντήσεις νὰ μᾶς δόσουν γιὰ τὸ ποιός, πῶς, γιατὶ κρατᾶ τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Καὶ μόνον ὄταν ἀντιληφθοῦμε τὸ τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς κρατᾶ, σὲ αὐτὲς τὶς καταπιεσμένες συνθῆκες διαβιώσεως, θὰ μπορέσουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸν ἐχθρό μας καὶ νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε.
Ὅταν ὁ ἐχθρὸς δὲν εἶναι ὀρατὸς εἶναι ἀδύνατον νὰ στοχευθῇ καὶ νὰ ἀντιμετωπισθῇ.

Οἱ μασωνικὲς στοές, γιὰ παράδειγμα, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ θρησκεῖες, ὅπως φυσικὰ καὶ κάθε τάγμα μυστικιστικό, ἀκόμη καὶ οἱ κομματικοὶ μηχανισμοί, ὡς μοχλοὶ ἐξουσίας, ἔχουν τὰ ἐξῆς κοινὰ γνωρίσματα:

Ἡ γνῶσις χρησιμοποιεῖται ὡς «καροτάκι» γιὰ ἀνάληψιν ἐξουσιῶν. Ὁ ἔχων γνώσεις ἔχει καὶ ἐξουσίες. (Ὄχι πληροφορίες, γνώσεις!!!)
Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ ἐκπαίδευσίς τους εἶναι ὑψηλῶν προδιαγραφῶν.

Οἱ βαθμίδες ἐξουσίας εἶναι ἀνάλογες τῶν βαθμίδων γνώσεως ἀλλὰ καὶ τῶν …συγγενειῶν!!!
Κλειδιὰ ἐξουσίας λαμβάνουν οἱ κατέχοντες βαθμίδες γνώσεως καὶ τὰ …βαπτιστήρια.

Πρὸς τοῦτον καὶ οἱ δυνατότητες γνώσεως εἶναι διαβαθμισμένες. Ἐὰν κάποιος «τραβᾷ» προωθεῖται. Ἐὰν ὄχι, παραμένῃ ὡς …περιφερειακὸς στυλοβάτης κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ διαθέτῃ τὶς ἀνάλογες …«προδιαγραφές» αἵματος!!!

Οἱ δοῦλοι-χαχόλοι-λαοὶ δὲν ἔχουν δικαίωμα στὴν γνῶσιν καὶ στὴν ἐξουσία. Αὐτοὶ πολὺ εὔκολα ἐξουσιάζονται λόγῳ τῆς ἀμαθείας τους καὶ τῆς παραπληροφορήσεώς τους.

Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ ἐκπαίδευσίς τους εἶναι πολὺ χαμηλὴ ποιοτικῶς ἔως ἀνύπαρκτος.
Ἱερατεῖα, πολιτικοί, μασωνικὲς στοές, μυστικιστικὰ τάγματα, μυστικὲς ὀργανώσεις, αἱρέσεις βασίζονται στὴν παραπάνω λογική.

Ὅλα τὰ ἀξιώματα, πραγματικὰ ἤ πλασματικά, ἀκόμη καὶ τὰ φαινομενικῶς χαμηλόβαθμα, εἶναι σταθμοὶ γιὰ νὰ ἀνέλθῃ κάποιος, ἤ ὄχι, σὲ βαθμίδες ἐξουσίας.
Ἱερεῖς στὶς θρησκεῖες.

«Διδάσκαλοι» καὶ «μαθητευόμενοι» (ἤ ὅπως ἄλλως τοὺς ἀποκαλοῦν) στὶς στοές, στὰ τάγματα καὶ στὶς αἱρέσεις.

Κομματόσκυλα καὶ κομματάρχες στὰ κόμματα…
Ὅλοι χρησιμοποιοῦν τὴν παραπάνω διαδρομὴ καὶ λογική.

Γνῶσις=ἐξουσία.
Μέρος τῆς γνώσεως=μέρος τῆς ἐξουσίας.
Ἀνοδικὴ πορεία πρὸς τὴν γνῶσιν=ἀνοδικὴ πορεία πρὸς τὴν ἐξουσία!!!

Ἀποκλείονται φυσικὰ ἀπὸ τὴν διαδρομὴ αὐτὴν τὰ ποίμνια, οἱ χαχόλοι καὶ οἱ δοῦλοι.

Σταθερὸν κριτήριον ἐπιλογῆς τὸ αἷμα, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Εἶτε «γαλαζοαίματος», εἶτε συγγενής τους, εἶτε ἀκόμη καὶ …«περιούσιος». Εἶναι τὸ ἴδιον καὶ τὸ αὐτόν!!!
Ἄλλως τέ…

…γραμμὲς αἵματος, «καθαρές», δὲν ἔχουν οἱ λαοί, ποὺ διαρκῶς γενοκτονῶνται καὶ καταδιώκονται μὲ κάθε εὐκαιρία;, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνουν καὶ νὰ χάνονται περιπλανώμενοι. Γραμμὲς αἵματος ἔχουν μόνον αὐτοὶ ποὺ μπόρεσαν, μέσα στοὺς αἰῶνες νὰ διατηρήσουν τοὺς …οἴκους τους προστατευμένους ἀπὸ τὴν βία.
Καί ποιοί ἦσαν αὐτοί; Μήπως αὐτοί πού πάντα ἤλεγχαν τίς ἐξουσίες;

Κατ’ ἐπέκτασιν. Ὅταν διαπιστώνουμε κάπου ἐξουσίες στὴν πραγματικότητα ἀναγνωρίζουμε τὶς γνώσεις ποὺ δὲν ἔχουμε, διότι μᾶς τὶς ὑπέκλεψαν. Τὰ κλειδιὰ γιὰ νὰ ἀλληλο-ἀναγνωρίζονται μεταξύ τους, οἱ κατέχοντες τοὺς τίτλους, τὶς βαθμίδες ἐξουσίας καὶ τελικῶς δικαιώματα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπάνω μας, εἶναι τὰ σύμβολα. Ἀναλόγως τοῦ χώρου διαφορετικὰ σύμβολα ἐμφανίζονται, ὅμως ὅλα αὐτὰ ἔχουν πολλὰ κοινά. Τὸ πλέον κοινό τους στοιχεῖον εἶναι ὁ ἀετός.

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. (συμπλήρωμα)Παρατηρώντας μὲ προσοχὴ λοιπὸν τὰ ὅσα δὲν θέλουν νὰ μάθουμε κάποιοι, διακρίνουμε εὔκολα τὸν ἀετό, δικέφαλο ἤ μή, ὡς κεντρικὸν σύμβολον ἐξουσίας, ποὺ πάντα πίσω του κρύβει προπαγάνδες, στέρησιν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, γενοκτονίες, τυραννίες, ψέμματα, ἀπουσία δικαιοσύνης, λεηλασίες, νομομαγειρέματα, ἀναξιοκρατία… Σύμβολον ποὺ εἶχε καὶ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὸ Βυζάντιον καὶ ἠ ἐκκλησία καὶ ἡ Ῥώμη μὰ ἀκολούθως ὄλη ἡ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη. Ὅπου αὐτοκρατορία καὶ δύναμις ὁ ἀετός.

Ἡ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, τὸ βυζάντιον, ἡ βρεταννικὴ αὐτοκρατορία, ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία (ναί, κι αὐτή, σὲ κάποιον βαθμό!!!), ἡ πρωσσικὴ καὶ ἡ αὐστριακὴ καὶ ἡ ῥωσσική, ἡ ἀμερικανικὴ αὐτοκρατορία τώρα, μαζὺ μὲ τὴν γερμανική, ἔχουν σὰν σύμβολόν τους τὸν ἀετό. Ὅσο πιὸ μεγάλος καὶ τρομακτικός, τόσο μεγαλυτέρα ἠ ἰσχὺς τῆς κάθε αὐτοκρατορίας.Μὰ ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν κάτι κοινὸ εἴπαμε: τὸν ἀετό. Ὅσο περισσότεροι ἀετοὶ κάπου, τόσο μεγαλύτερες οἱ ἐξουσίες αὐτοῦ τοῦ χώρου καὶ τόσο ὑψηλότερα ἐπίπεδα γνώσεων ἀλλὰ καὶ ψέμματος…


Συνεπῶς δὲν ἦταν τυχαῖον τὸ σύμβολον ΚΑΙ τῶν Ῥομανῶφ…Τρομακτικός;
Μᾶλλον τρομακτικότερος ἦταν αὐτὸς ὁ ἀετὸς τῶν Wittelsbachs –> Osnabrück –> Glücksburg (Ὄθων Βίττελσμπαχ –House of Wittelsbach– καὶ οἰκογένεια Γλύξμπουργκ ποὺ ἐμᾶς, ἐπισήμως, μᾶς τελείωσε!!!)


Καὶ τῶν…«ἀδελφῶν» τους καὶ προκατόχων τους Αὐστρο-Οὔγγρων…

Ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀψβούργων……
Ποὺ κληροδότησαν καὶ στοὺς Ῥομανῶφ ἀκριβῶς τὰ ἴδια σύμβολα, ἐφ΄ ὅσον πρόκειται γιὰ τὴν αὐτὴν οἰκογένεια.

Τελικῶς δὲν ὑπάρχουν τυχαιότητες… Ἀντιθέτως μάλιστα…
Ναι, θὰ μοῦ πεῖτε…
Μὰ τοὺς Ῥομανῶφ τοὺς …«καθάρισαν» ἔως ἑνός.
Χμμμ Ἔτσι εἶναι πράγματι.

Τοὺς Ῥομανῶφ, ποὺ ἦσαν αἷμα τους, τοὺς τελείωσαν. Καὶ τοὺς τελείωσαν αὐτοὶ ποὺ τοὺς συντηροῦσαν γιὰ αἰῶνες, ὅταν οἱ Ῥομανῶφ ἠρνήθησαν νὰ ἀποδεκτοῦν τὸν κομμουνισμό.

Μία ματιὰ στὰ γενεαλογικὰ δένδρα ποὺ συνδέουν Κάιζερ, Γεώργιο καὶ Νικόλαο θὰ μᾶς πείσουν διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.


Ὅμως… Μᾶς διαφεύγει μία λεπτομέρεια πολὺ οὐσιώδης…

Τὸ 1915, στὸ συμβούλιον τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔγινε στὴν Βιέννη, ὁ τσᾶρος Ἀλέξανδρος ἠρνήθη τὴν ἐκγαθίδρυσιν παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ κομμουνισμοῦ στοὺς Rothschild, ποὺ ἐπίσης παρίσταντο. (Ὡς τί;;;;).
1917. Ῥωσσία. Γενοκτονία τῶν Ῥομανῶφ.

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;Κι ἐπεὶδὴ οὔτως ἤ ἄλλως οἱ Rothschild ἤλεγχαν τὴν Εὐρώπη ἀπὸ πολὺ παλαιότερα (οἱ τραπεζίτες αὐτοὶ καθῴριζαν τὰ πάντα στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν βυζαντικὴ ἀκόμη ἐποχή!!!) καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀναρωτηθοῦμε ἐὰν οἱ βασιλεῖς τους εἶναι ἁπλῶς …βιτρίνες, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους, ἤ κάτι περισσότερο.

|’Εὰν ὅμως εἶναι ἁπλὲς βιτρίνες, τότε μποροῦμε εὔκολα νὰ ἀπαντήσουμε στὰ ἐρωτήματα ποὺ θέσαμε στὰ προηγούμενα τμήματα αὐτῆς τῆς ἐρεύνης, καθὼς καὶ στὸ γιατὶ ὅλοι κι ὅλα ὑπηρετοῦν τὸν ἀετό.

Τὸ τὶ σημαίνει ὁ ἀετὸς εἶναι τὸ δυσκολότερον, σὰν ἔννοια, ποὺ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε.

Θὰ ἔλεγα μάλιστα πὼς ἐὰν κάνουμε μίαν ἀρχὴ μὲ τὴν ἔρευνα τῶν συμβόλων θὰ καταλήξουμε, θέλουμε δὲν θέλουμε, στὴν ἀρχὴ τοῦ κακοῦ.

Καὶ νὰ θυμόμαστε…
Μόνον ἐὰν γνωρίζουμε τὸ πῶς, πότε, γιατὶ ξεκίνησαν νὰ συμβαίνουν αὐτὰ ποὺ βασανίζουν τὴν Ἀνθρωπότητα, τότε καὶ μόνον τότε θὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸν πραγματικό μας ἐχθρὸ καὶ νὰ τὸν πολεμήσουμε κυττάζοντάς τον στὰ μάτια.

Διαφορετικά, ὅσο ἀπασχολούμεθα μὲ τὶς …ἀμυχὲς τῶν προβλημάτων ποὺ μᾶς δημιουργεῖ, τόσο θὰ καθυστεροῦμε καὶ αὐτὸς θὰ κερδίζη χρονο.

Φιλονόη

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

FACEBOOK

Blog Archive