Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Σύμβολα και οικόσημα (α)

Μερος (α)

Ἀναζητώντας διάφορα …ἄσχετα στὸ διαδίκτυον θέματα ἔπεσα ἐπάνω στὸ νέο οἰκόσημο τῶν διαδόχων τοῦ θρόνου τῆς Μεγάλης Βρεταννίας. Κάτι μοῦ θύμησε. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια πολλὰ μοῦ θύμησε… Σκέφθηκα λοιπὸν νὰ μαζέψω μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ καὶ νὰ σᾶς τὰ παρουσάσω…

Ἄς ξεκινήσουμε μὲ τοὺς διαδόχους τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας: Οἰκόσημον πριγκιπικῶν ἀπογόνων, Οὐίλιαμς καὶ συζύγου του Κέιτ Μίντλετον.
Λέων ἀριστερά… Ἵππος – μονόκερως δεξιά, σαφῶς συμβολίζει μυστικο-κάτι. Τί; Δὲν γνωρίζω… Ἀπὸ στοὲς καὶ τάγματα ἔως σχολές. Αὐτοὶ γνωρίζουν καλλίτερα.
Πάντως ὁ Οὐίλιαμς σὲ μαθητευόμενος μοῦ φαίνεται…

Λέων στὴν κορυφή. Ὁ ἀετὸς πουθενά!!! Ἡ ἀπουσία τοῦ ἀετοῦ δηλώνει πὼς ἡ ἐν λόγῳ βασιλικὴ οἰκογένεια, ἀνεξαρτήτως τοῦ πῶς φαίνεται, ὅσον ἀφορᾶ στὸν Οὐίλιαμ, ἐξουσίες δὲν κατέχε. Μόνον τίτλοι καὶ παραστάσεις.
Ἀπουσιάζοντος τοῦ ἀετοῦ δηλώνεται, ἐμμέσως, πὼς ὁ ἐν λόγῳ πρίγκηψ εἶναι ὁλίγον …διακοσμητικός!!!

Ἀσπίδες στὸ κέντρο κι ἀπὸ ἐπάνω τους ἕνα βασιλικὸ στέμμα…
Οἱ ἀσπίδες δηλώνουν σαφῶς τὴν πολεμικὴ πλευρὰ τοῦ στέμματος, ἀλλὰ ἔως ἐκεῖ.
Τὸ ἐν λόγῳ οἰκόσημον μὴ ἀπέχοντας, στὴνπραγματικότητα, πάρα πολὺ ἀπὸ τὸ βασιλικὸ οἰκόσημον τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, ποὺ ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες εἴδαμε σὲ διάφορες ἐκδοχές…

στὴν πραγματικότητα δηλώνει τὸ «ἐν δυνάμει» γιὰ τὴν Ἀρχὴ κι ὄχι τὴν ἴδια τὴν Ἀρχή.

(Ἐν τάξει… Ὁ κόκκινος δράκος ἔγινε μονόκερως – ἵππος, δηλώνοντας ἐξουσία μέν, ὑπὸ ἄλλην ἐξουσίαν (ποιάν ἄρα γέ;) δέ…
Ἄλλως τέ… Ἄς μὴν ξεχνᾶμε πὼς πλέον βιτρίνα τῶν ἰσχυρῶν εἶναι οἱ Η.Π.Α. καὶ ὄχι ἡ ἀγγλικὴ …ἀντιπροσωπεία!!!)Ξεχασμένες ἱστορίες τῆς Ἀνατολῆς α΄!Καὶ στὴν Ἀνατολὴ ἔφθασε ἡ βρεταννικὴ αὐτοκρατορία.
Καὶ στὴν Ἀνατολὴ ἔχουν δράκους. Πολλοὺς δράκους… Σὲ κόκκινο χρῶμα… Μάλιστα ἔχουν καὶ δυναστεῖες καὶ στοὲς καὶ ὁλόκληρες γενεὲς ἐπὶ γενεῶν γιὰ νὰ τὶς …προστατεύουν!! Στρατοὺς κανονικούς!


Πολιτικοὶ ἀπατεῶνες καὶ παγκόσμια καταπιστεύματα.

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Ἄς ἐπανέλθομεν ὅμως στὰ τῶν συμβόλων τους, ποὺ μαρτυροῦν ἐνδιαφέροντα πράγματα.
Ἄλλως τέ… Ἀκόμη καὶ γιὰ ἐμᾶς, τοὺς …ἀσχέτους, κάποιες εἰκόνες εἶναι εὐκόλως ἀναγνωρίσιμες.
(στὸ τέλος θὰ παραθέσω ἀρκετὰ περισσότερα εὑρήματα.)

Βλέπουμε λέοντες καὶ ἀντιλαμβανόμεθα βασιλικὲς ἐξουσίες.
Ὁ λέων εἶναι βασιλεὺς τῶν ζώων.

Ἕνας λέων, μία βασιλικὴ γραμμὴ αἵματος…
Δύο λέοντες, δύο βασιλικὲς γραμμὲς αἵματος…
Τρεῖς λέοντες, τρεῖς βασιλικὲς γραμμὲς αἵματος…Λέων ἐπάνω ἤ στὸ κέντρο ἤ δεξιὰ ἤ ἀριστερὰ δηλώνουν τὸ τώρα, τὸ χθές, τὸ κρυφό, τὸ φανερό… Ἀναλόγως καὶ τῶν λοιπῶν συνδυασμῶν.

Ὁ ρόλος τοῦ λέοντος στὰ οἰκόσημα συμβολίζει τὴν βασιλικὴ γενεά (Βασιλικὸς λέων Ἀμφιπόλεως) Ὁ λέων ἦταν σύμβολον τῶν Μυκηναίων ἀλλὰ καὶ τῶν Μακεδόνων, τῶν Περσῶν, τῶν Αἰγυπτίων, ὅπως φυσικὰ καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Ὁ Ἡρακλῆς, υἱὸς Διός, τὸν ἐδάμασε γιὰ χάριν τῆς Ἥρας…
Κατὰ τὸν Μεσαίωνα τὸν βλέπουμε, σὰν σύμβολον, σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς Ἡγεμονίες, στὴν Βενετία, ἐναλλασσόμενον μὲ τὸν Λύκο, τὸν ἀετό, τὸ φίδι, τὸν μονοκέρατον, τὸν ἵππο καθὼς καὶ ἄλλα πολλὰ ἐνδιαφέροντα.

Στὴν Βενετία εἰδικῶς ὁ λέων ἦταν πτερωτός (κάτι σὰν ἀετὸς καὶ λέων στὴν συσκευασία τοῦ ἑνός!!!) καὶ δηλώνει τὴν (πραγματική) μονοκρατορία τῶν Ἐνετῶν στὴν θάλασσα.

Ἐπίσης γενικῶς συμβολίζει τὴν ἐξουσία καὶ τὴν βασιλικὴ δύναμιν, εἶτε οὐσιαστικῶς εἶτε γιὰ λόγους …παραστάσεως (Ἀγγλία).

Τέλος, τὸ γιατὶ ἀν τὶ λέοντος, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, βλέπουμε παραλλαγές, εἶναι ἄλλο ζήτημα, ποὺ συνήθως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν ῥόλο καὶ τὸν στόχο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐντολές, τοῦ ἑκάστοτε ἡγεμόνος…

Ὅσο γιὰ τοὺς λέοντες καὶ τοὺς ἀετούς ποὺ ἐναλλάσσονται…
…εἶναι ἕνα θέμα ποὺ χωρᾶ πολλὲς συζητήσεις…
Ὁ δράκος καὶ εἰδικῶς ὁ κόκκινος δράκος ἔχει νὰ μᾶς δόσῃ κάποιες σημαντικὲς πληροφορίες, ποὺ θὰ τὶς ἐρευνήσουμε παρακάτω…

Ὁ πτερωτὸς δράκος ὅμως εἶναι συνδυασμὸς δυνάμεως ἀετοῦ καὶ λέοντος.
Κι αὐτὸ ἦταν ξεκάθαρο στὴν περίοδο τῆς βρεταννικῆς παντοδυναμίας.


Ἄς ἐπανέλθουμε στὸ φρέσκο-φρέσκο οἰκόσημον τῶν διαδόχων.
Θυμίζει αὐτὸ τὸ οἰκόσημον φυσικὰ πολὺ τὸ κλασσικὸ ἀγγλικὸ οἰκόσημον ποὺ ὑπῆρχε ἀκόμη καὶ στὴν Κούβα, ἀλλὰ καὶ στὶς περισσότερες ἀποικίες τῶν Ἄγγλων.Τῆς Κούβας, ποὺ λόγῳ τῶν …«κομμουνιστικῶν» ἐξελίξεων, προσηρμώσθη σὲ αὐτό, τὸ πιὸ …σκουφᾶτο!!!

(Σᾶς θυμίζει κι αὐτό κάτι ἄρα γέ;;)
Αὐτὸς ὅμως εἶναι ὁ βασιλικὸς οἶκος τῶν Ἄγγλων.
Φυσικὰ δὲν τελειώνουν σὲ αὐτὸν τὰ σύμβολα.
Τὰ ἴδια σύμβολα συναντοῦμε ἀκόμη καὶ στοὺς Ῥωμανῶφ, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε βασιλικὸ οἶκο ποὺ …σέβεται τὸν ἑαυτόν του.
Σύμβολα ποὺ ἀκόμη προβάλλονται ὡς ἀπόδειξις-δεῖγμα τῆς γραμμῆς αἵματος (γαλαζοαίματοι) ποὺ σαφῶς τοὺς δένει μεταξύ τους, εἶτε κατέχουν βασιλικὲς κορῶνες, ἐπισήμως, σήμερα, εἶτε ὄχι.
Μερικὰ παραδείγματα αὐτῶν τῶν οἰκοσήμων-συμβόλων:
Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε χρόνο κι ὄρεξιν νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ ἀνακαλύπτουμε πτυχὲς μόνον ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς κρύβουν.
Πέραν τῶν ὅσων φαίνονται καιρὸς εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ κατανοοῦμε καὶ τὶ τὶ πράγματι εἶναι ἐκεῖ ποὺ μᾶς ὑπαγορεύουν πὼς εἶναι.

Φιλονόη

ὅλες οἱ πηγὲς τῶν εἰκόνων στὸ τελευταῖο μέρος

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

FACEBOOK

Blog Archive